LAKWERK CENTRUM B.V EN LAKWERK OUD ZUID B.V. (LAKWERK NAIL SCHOOL)

ARTIKEL 1 – definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Lakwerk: Lakwerk Centrum B.V. en/of Lakwerk Oud Zuid B.V. en/of enige andere moeder-, zuster- of dochtervennootschap van Lakwerk Centrum B.V. en/of Lakwerk Oud Zuid B.V.;
Cursist: de organisatie of natuurlijke persoon die een (cursus/opleiding) overeenkomst heeft afgesloten met Lakwerk;
Klant: de organisatie of natuurlijke persoon die een behandeling heeft geboekt bij Lakwerk;
Website: de website van Lakwerk www.lakwerk.com & www.lakwerknailschool.com

ARTIKEL 2 – toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitlatingen, offertes, aanbiedingen en diensten of boekingen van Lakwerk en op alle door Lakwerk gesloten overeenkomsten, voor zover in die overeenkomst niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken van deze Algemene voorwaarden.
2.2 Door inschrijving voor een cursus/opleiding verklaart de Cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.3 Door het boeken van een behandeling (hetzij via de website, hetzij op een andere wijze) verklaart de Klant zich akkoord met deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 – inschrijfvoorwaarden
3.1 De overeenkomst voor het volgen van een cursus of opleiding tussen de Cursist en Lakwerk komt tot door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website of via een inschrijving van een uitgeprint inschrijfformulier door de Cursist.
3.2 De overeenkomst voor een behandeling tussen de Klant en Lakwerk komt tot stand door het boeken van deze behandeling, via de Website of via andere kanalen.
3.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Cursist hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
3.4 De Cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende cursus/opleiding behorende lessen met bijbehorende huisregels.

ARTIKEL 4 – betaling cursus
4.1 De Cursist dient bij een aanmelding via de website het volledige cursusgeld gelijktijdig met de (digitale) aanmelding en door middel van een betaling via iDEAL te voldoen. Indien de betaling niet is voldaan, houdt Lakwerk de plek in de cursus of opleiding niet vrij voor de Cursist.
4.2 Het is niet mogelijk om lesgelden contant te voldoen.

ARTIKEL 5 – niet tijdige betaling
5.1 Indien de Cursist of Klant de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, is de Cursist of Klant, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Dit betekent onder meer dat de Cursist of Klant vanaf dat moment de wettelijke is verschuldigd, tot aan de dag van algehele betaling.
5.2 Indien de Cursist of Klant de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, komen de kosten die Lakwerk heeft gemaakt om de bedragen te innen voor rekening van de Cursist of Klant. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten.
5.3 Lakwerk behoudt zich het recht om de Cursist de toegang tot de lessen te weigeren indien het cursusbedrag niet voldaan is.
5.4 Indien Lakwerk de Cursist of Klant de toegang tot een of meer onderdelen van de cursus, opleiding of behandeling ontzegt vanwege niet-tijdige betaling, ontslaat dit de Cursist of Klant niet van de verplichting tot betaling van het volledige bedrag van de cursus, opleiding of behandeling.

ARTIKEL 6 – herroepingsrecht en annulering
6.1 Indien de Cursist of Klant zich via de Website aanmeldt voor een cursus, opleiding of behandeling, heeft de Cursist of Klant het wettelijke recht om deze koop op afstand binnen veertien (14) dagen na aanmelding te herroepen. Dit betekent dat de Cursist of Klant zonder opgave van reden de inschrijving voor de cursus, opleiding of behandeling ongedaan kan maken.
6.2 De Cursist of Klant kan de herroeping kenbaar maken via de website of door toezending van een e-mail aan Lakwerk op hi@lakwerk.com. Ingeval van herroeping zal Lakwerk het reeds aan haar betaalde bedrag voor de cursus, opleiding of behandeling binnen veertien (14) dagen na de annulering terugstorten op het door de Cursist of Klant aangegeven rekeningnummer.
6.3 Het in artikel 6.1 bedoelde herroepingsrecht komt te vervallen indien de cursus, opleiding of behandeling aanvangt binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen. Het herroepingsrecht vervalt dan op de dag dat het eerste onderdeel van de cursus, opleiding of behandeling plaatsvindt. De Cursist of Klant doet voor dit geval uitdrukkelijk afstand van enig herroepingsrecht.
6.4 Na het verstrijken van de in artikel 6.1 Algemene voorwaarden bedoelde veertien (14) dagen, kan de Cursist of Klant de cursus, opleiding of behandeling niet meer annuleren.
6.5 Indien een Cursist de cursus of opleiding niet meer wenst te volgen, staat het de Cursist vrij een vervanger aan te dragen. De Cursist staat er voor in dat deze vervanger instemt met deze Algemene voorwaarden. Indien Lakwerk kosten moet maken vanwege de vervanging van de Cursist, komen deze kosten voor rekening van de Cursist.
6.6 Indien de Cursist als gevolg van ziekte één of meerdere lessen absent is en hiervan een doktersverklaring vertoont, zal Lakwerk zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Cursist de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog kan volgen. Dit betreft een inspanningsverplichting: Lakwerk is niet verplicht deze vervangende lessen aan te bieden. Per nieuwe lesdag brengt Lakwerk aanvullend €75,- in rekening bij de Cursist.
6.7 Indien de Cursist als gevolg van een zwangerschap één of meerdere lessen absent is en hiervan een doktersverklaring vertoont, zal Lakwerk zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Cursist de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog kan volgen. Dit betreft een inspanningsverplichting: Lakwerk is niet verplicht deze vervangende lessen aan te bieden. Per nieuwe lesdag brengt Lakwerk aanvullend €75,- in rekening bij de Cursist.

ARTIKEL 7 – wijziging cursusdata
7.1 Lakwerk behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen.
7.2 Lakwerk informeert de Cursist zo spoedig mogelijk over een eventuele wijziging van cursusdata en/of locatie.

ARTIKEL 8 – huisregels cursus
8.1 De Cursist dient zich te gedragen volgens de huisregels van Lakwerk. Indien de Cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van Lakwerk dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten/studenten toebrengt, behoudt Lakwerk zich het recht voor om, na de Cursist officieel te hebben gewaarschuwd, de Cursist de toegang tot de cursus of opleiding te ontzeggen. In dat geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
8.2 De locatie van de cursus of opleiding is een halfuur voor aanvang van de cursus of opleiding toegankelijk. De cursist wordt geacht op tijd, althans voor aanvang van de les, aanwezig te zijn.
8.3 Tijdens de les is het aan hebben staan en gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.
8.4 De Cursist dient de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten. De Cursist dient voorts de materialen gereinigd achter te laten.
8.5 Roken is op geen van de cursuslocaties toegestaan.

ARTIKEL 9 – aansprakelijkheid
9.1 De Cursist of Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen eigendommen en handelwijze. Behoudens opzet of grove nalatigheid is Lakwerk niet aansprakelijk voor enige schade aan de Cursist of Klant, of eigendommen van de Cursist of Klant.
9.2 Lakwerk is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade.
9.3 De aansprakelijkheid van Lakwerk is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de Cursist of Klant aan Lakwerk heeft betaald, dan wel, bij opzet of grove nalatigheid, het bedrag dat waartoe Lakwerk zich door met een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering heeft verzekerd.

ARTIKEL 10 – auteursrechten
10.1 De auteursrechten op het door Lakwerk vervaardigde en aan de Cursist verstrekte lesmateriaal berust bij Lakwerk. Het is de Cursist niet toegestaan het materiaal te verspreiden, te veelvoudigen en/of openbaar te maken.
10.2 Al het werk dat door de Cursist tijdens de lessen wordt vervaardigd, is eigendom van Lakwerk. Alle rechten eventuele aan de Cursist toekomende rechten komen ten goede aan Lakwerk.

ARTIKEL 11 – persoonsgegevens & geheimhouding
11.1 Lakwerk zal de naam-, adres- en persoonsgegevens, alsmede het e-mailadres en het telefoonnummer van de Cursist of de Klant opnemen in haar adressenbestand ten behoeve van de organisatie van de cursus, opleiding of behandeling alsmede om de Cursist of Klant – desgewenst – op de hoogte te houden van het aanbod van Lakwerk. Deze gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van voormelde doelen.
11.2 De Cursist of Klant heeft het recht om Lakwerk te vragen over welke persoonsgegevens Lakwerk van hem of haar beschikt. De Cursist of Klant heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens aan te vullen, te wijzigen of door Lakwerk te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan hi@lakwerk.com.
11.3 De Cursist of Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij of zij van of over Lakwerk heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Lakwerk als zodanig is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 12 – certificaat / vrijstellingen
12.1 De Cursist ontvangt aan het einde van de opleiding een certificaat van deelname onder de voorwaarde dat de Cursist alle onderdelen van de betreffende cursus of opleiding naar behoren heeft afgerond en aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
12.2 Lakwerk geeft geen vrijstelling(en) op onderdelen van een opleiding.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Lakwerk is Nederlands Recht van toepassing.
13.2 De Rechtbank Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de Algemene voorwaarden.